ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ගිණුම් කටයුතු පහසුවෙන් ඉටුකර ගැනීමට අවශ්‍යද?

ව්‍යාපාරික ඔබගේ එදිනෙදා ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාමේදී ව්‍යාපාරය ගිණුම්කරණ කටයුතු ප්‍රධාන තැනක් ගනියි. එම ගිණුම්කරණ කටයුතු නිසියාකාරව පරිගණක මාර්ගයෙන් ඉටු නොකර ගත හොත් පහත සඳහන් අකාර්යක්ෂමතාවයන් සහ ගැටළු මතුවේ. 1. ව්‍යාපාර එදිනෙදා මුදල් තත්වය ගණනය කිරීමේ අපහසුතාවය. 2. ඹබ ගබඩා පහසුකම් පාවිච්චි කරන්නේ නම් ඔබගේ තොගය ගණනය කිරීමේ අපහසුතාවය. 3. ව්‍යාපාරයේ එදිනෙදා ණයට ලැබීම් සහ Read more about ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ගිණුම් කටයුතු පහසුවෙන් ඉටුකර ගැනීමට අවශ්‍යද?[…]