ඔබගේ ව්‍යාපාරයට ගිණුම්කරණ පද්ධතියක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින බොහොමයක් ව්‍යාපාර වල ගිණුම්කරණ කටයුතු මනාව සිදු නොකෙරෙන බව සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී ඇති බව ඔබ දන්නවාද? එසේ ගිණුම්කරණ කටයුතු මනාව සිදු නොකිරීම මඟින් ව්‍යාපාරයේ ඉදිරි පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවිනිශ්චිතතාවයකට හේතුවන බව ඔබ දන්නවාද? එමගින් ඔබ ව්‍යාපාරයෙන් ඉදිරියේදී ලැබෙන ලාභ ඔබට අහිමි වී යන බව ඔබ දන්නවාද? ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ඉදිරියේදී ලැබෙන ලාභය ස්ථාවර Read more about ඔබගේ ව්‍යාපාරයට ගිණුම්කරණ පද්ධතියක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?[…]