ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ POS system එකක් Install කරල bill විතරක් print කරනවා විතරද ?

එකෙන් daily profit එක ගන්න පුලුවන්ද ? Cash සහ Bank details දාගන්න පුලුවන්ද ? ව්‍යාපාරයේ එදිනෙදා වියදම් දාගන්න පුලුවන්ද ? Salary ටික හදාගන්න පුලුවන්ද ? ඉස්සරහට ගෙවන්න තියෙන සහ ලැබෙන්න තියෙන මුදල් පිලිබඳ විස්තර ගන්න පුලුවන්ද ? Credit bill ගැන විස්තර නෑ නේද ? කොටින්ම කියනවා නම් ව්‍යාපාරයේ ගිණුම් ටික ඔය POS software එකෙන් හැදෙන්නේ Read more about ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ POS system එකක් Install කරල bill විතරක් print කරනවා විතරද ?[…]